Care Together

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) innehåller flera bestämmelser som rör vårdens kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.

OE5-51978

Lagen innehåller också bestämmelser om att vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet för att tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling.

Inom Care Together finns en ansvarig verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen.

CARE TOGETHER      •      SKEPPSBRON 5-6      •      411 21 GÖTEBORG      •      TELEFON: 031 – 40 06 80

Gå till